ഇന്ത്യയെയും പിന്തള്ളി കേരളം.. The Sustainable Development Index (SDI) ല്‍ കേരളം മുന്നില്‍ !!!

ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ The Sustainable Development Index (SDI) ലിസ്റ്റില്‍ 13 മത്തെ സ്ഥാനം നേടി കേരളം. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 56 ആണ് . ഇത്[…]

Read more