കൊറോണക്കാലം ആസ്വാദ്യമാക്കാൻ 10 കൊറിയൻ പടങ്ങൾ.

Hallyuwood – കൊറിയൻ ഫിലിം ഇന്ഡസ്‌ട്രി അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആണ്.. Hally എന്നാൽ കൊറിയൻ wave എന്നാണ് അർത്ഥം. കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളിൽ കൊറിയൻ സിനിമ ലോകത്തു ഉണ്ടാക്കിയ[…]

Read more